ข่าวสารและกิจกรรม

ม.บูรพา แม่ข่ายคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็น อพ.สธ. ภาคตะวันออก
จัดอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูล อพ.สธ. พร้อมขับเคลื่อนงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ.

ม.บูรพา ร่วมประชุมในฐานะคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออก

ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานด้านพฤกษศาสตร์ของสมาชิก สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภาคตะวันออก

ม.บูรพา เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบงานฐานข้อมูล อพ.สธ.

มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนองพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ม.บูรพา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เครือข่าย C-อพ.สธ. ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) ประจำปี พ.ศ.2563

มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายC-อพ.สธ.

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ม.บูรพา ลงพื้นที่สระแก้ว เยี่ยมชมวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว สมาชิกในเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก ย้ำ”ให้ความสำคัญกับเครือข่าย”

ผลงานวิจัย