ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานด้านพฤกษศาสตร์ของสมาชิก สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภาคตะวันออก

ม.บูรพา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เครือข่าย C-อพ.สธ. ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) ประจำปี พ.ศ.2563

มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนองพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายC-อพ.สธ.

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ม.บูรพา ลงพื้นที่สระแก้ว เยี่ยมชมวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว สมาชิกในเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก ย้ำ”ให้ความสำคัญกับเครือข่าย”

ผลงานวิจัย